Welcome Guest [Log In] [Register]
[ZB-Group] Chọn Tất Cả Nội Dung Code !!!
[ZB-Group]Chuyên Mục Con Cho Forum ZTB !!!
Việt Hóa 90% Cho Forum ZTB Ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Add Reply
[WM] Home Page Của Vuilam
Topic Started: Dec 30 2011, 02:02 PM (598 Views)
Admin
Member Avatar
Administrator

Mới lướt qua forum FM của ông Dust thì thấy trang chủ đẹp quá ^^, mang về lun cho mọi người :)>-

Cách sử dụng:
ACP >> Web Pages >> Create New Webpage >>
Page ID: 1
Page Title: Home Page 1
Liên kết đến trang này trong trình đơn: Tùy Bạn
Page Content: Chèn code bên dưới vào :)

Code:
 

<!--
//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

//† Name : STO

//† Birthday : 17/04/1997

//† Address : Delete

//† Blog : wWw.Sock.Dust.Tv -+- wWw.szoom.4vn.in
//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-->
<HTML><HEAD><TITLE> SZoom Communty Entertainment </TITLE>
<META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR>
<LINK href="http://hotro.dust.tv/h3-page"
type=text/css rel=stylesheet>
<META http-equiv=Content-Language content=utf-8>
<STYLE>TD {
FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma
}
</STYLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=#000000 aLink=#000000 link=#000000 bgColor=#000000
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bg10.gif">
<DIV align=center>
<TABLE id=table1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=766 bgColor=#ffffff
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu10.gif"
border=0>
<TBODY>
<TR align=middle>
<TD vAlign=top colSpan=2>
<IMG height=201
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bvl10.jpg"
width=805 border=0>
<TABLE id=table15
style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #8ca649; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, Verdana" height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0></table><TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 style="font-size: 8pt; color: #8CA649; font-family: Tahoma, Arial, Verdana; border-left-width:0px; border-top-width:0px" id="table15">
<TBODY>

<TBODY>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD
style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; FONT-FAMILY: Tahoma"
vAlign=top align=middle width=161 height=455><FONT color=#595959><!-- bvl --></FONT>
<P style="MARGIN-TOP: 5px">
<TABLE id=table16 height=57 cellSpacing=1 cellPadding=0 width=190
border=0>
<TBODY>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD width=188
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r10.gif"
height=25>
<P align=center><FONT color=#ffffff><B>Menu</B></FONT></P></TD></TR>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" vAlign=top
width=188
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu11.gif"
height=35>
<TABLE id=table462 width="116%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet10.gif"
border=0></FONT></SPAN></B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><B> </B></FONT></SPAN><B><A
href="http://szoom.4vn.in"
target=_blank><FONT color=#ffffff>Trang Chủ</FONT></A></B><FONT color=#00ff40><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/hot10.gif"
border=0></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"
border=0> </FONT></SPAN><A
href="http://vuilam.123.st/forum"
target=_blank><FONT color=#ffffff>Diễn Đàn</FONT></A> <IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/hot10.gif"
border=0></B></TD></TR>

<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"
border=0> </FONT></SPAN><A
href="http://vuilam.123.st/f41-forum"
target=_blank><FONT color=#ffffff>Đọc Truyện</FONT></A></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"border=0> </FONT></SPAN>
<a href="http://vuilam.123.st/f9-forum"
target=_blank><FONT color=#ffffff>Download Game</FONT></A></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"
border=0></FONT></SPAN><A title="Trang Chu"
href="http://vuilam.123.st/f36-forum"
target=_blank><FONT color=#ffffff>Music Online</FONT></A></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"
border=0> </FONT></SPAN><A
href="http://vuilam.123.st/f32-forum"
target=_blank><FONT color=#ffffff>Movie & Video</FONT></A></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"
border=0> </FONT><A
href="http://vuilam.123.st/f23-forum"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Thủ Thuật & Cheath</FONT></A></SPAN></B></TD></TR>

<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"
border=0> </FONT><A
href="http://vuilam.123.st/f3-forum"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Phần Mềm Hay</FONT></A><FONT color=#f3f3f3>
</FONT></SPAN></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=left><B><SPAN lang=en-us><FONT
color=#595959><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/bullet11.gif"
border=0> </FONT><A
href="http://vuilam.123.st/f72-forum"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Yahoo Blog</FONT></A></SPAN></B></TD></TR>

<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD width=186
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r11.gif"
height=25>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT color=#ffffff><B>Xem Và
Nhìn</B></FONT></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" width=186
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu12.gif"
height=142><B><FONT color=#f3f3f3><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"></FONT><FONT
color=#595959><FONT color=#f3f3f3><SPAN lang=en-us>
</SPAN></FONT></FONT><FONT color=#ffffff><A
href="http://vuilam.123.st/t1467-topic#2851"
target=_blank><FONT color=#ffffff></FONT><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ffffff>Mẩu thư tình hay </FONT></SPAN></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><FONT color=#f3f3f3><A
href="http://vuilam.123.st/t1464-topic" target=_blank><FONT
color=#ffffff>Bí quyết cưa gái</FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3><SPAN lang=en-us> </SPAN><A
href="http://vuilam.123.st/t1466-topic"
target=_top><FONT color=#f3f3f3>8 cách để tự tử</FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"></FONT><FONT
color=#595959><FONT color=#f3f3f3><SPAN lang=en-us>
</SPAN></FONT><A href="http://vuilam.123.st/t1465-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3><SPAN
lang=en-us>r</SPAN>10 cách để gặp...Ma</FONT></A></FONT><FONT
color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"></FONT><FONT
color=#595959><FONT color=#f3f3f3><SPAN lang=en-us>
</SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1468-topic#2852"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Danh ngôn tình bạn</FONT></A></FONT><FONT color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"></FONT><FONT
color=#595959><FONT color=#f3f3f3><SPAN lang=en-us>
</SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1469-topic#2853"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3><SPAN
lang=en-us></SPAN>Giai đoạn tình yêu</FONT></A><FONT
color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1470-topic#2854"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Học để biết yêu</FONT></A><FONT color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1471-topic#2855"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Nếu ... thì...</FONT></A><FONT color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1472-topic#2856"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Yêu và lòng tin</FONT></A><FONT color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1473-topic#2857"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3><SPAN
lang=en-us>c</SPAN> Tìm đường đến trái tim</FONT></A><FONT
color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1474-topic#2858"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Bản chất tình yêu</FONT></A><FONT color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1475-topic#2859"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Bí kíp 'cá sấu' câu trai</FONT></A><FONT color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN
lang=en-us> </SPAN></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1476-topic#2860"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Bí quyết quay cóp</FONT></A><FONT color=#f3f3f3><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm10.gif"><SPAN

</FONT></A></FONT></B><BR></TD></TR></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE id=table39 height=216 cellSpacing=1 cellPadding=0 width=190
border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=188
background="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/t_r10.gif"
height=25>
<P align=center><FONT color=#ffffff><SPAN lang=en-us><B>Nhạc
Rap Tuyển Chọn</B></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" width=188
background="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/danhmu10.gif"
height=100><B><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"><FONT
color=#f3f3f3> <SPAN lang=en-us><A
href="http://vuilam.123.st/t1477-topic#2861"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Ngày Mưa - Kyo ft. Asa </FONT></A></SPAN></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"><FONT
color=#f3f3f3> <FONT color=#000000><A
href="http://vuilam.123.st/t1478-topic#2862"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Buông Tay - KYO </FONT></A></FONT></A></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif">
<FONT color=#ffffff><FONT color=#000000><A
href="http://vuilam.123.st/t1479-topic#2863"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Entry Cuối Cùng - KYO </FONT></A></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#ffffff><FONT
color=#f3f3f3><A href="http://vuilam.123.st/t1480-topic#2864"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>I Grew Up - MR.T </FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#ffffff><A
href="http://vuilam.123.st/t1481-topic#2865"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Nothing In Your Eyes - Mr.T ft. Yanbi </FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#ffffff><FONT
color=#669900><A
href="http://vuilam.123.st/t1482-topic#2866"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Buid Is Do - Kdeb & RAPBoiz </FONT></A></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#ffffff><A
href="http://vuilam.123.st/t1463-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Nhạc Game Võ Lâm Truyền Kỳ 2 </FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"><A
href="http://vuilam.123.st/t1459-topic" target=_blank>
<FONT color=#669900><FONT color=#f3f3f3>Nhạc Audition Tháng 6
</FONT>/5/2008</FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm11.gif"></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1460-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3> </FONT><FONT
color=#669900><FONT color=#f3f3f3>Nhạc Game TLBB
</FONT>Radio</FONT></A><FONT
color=#ffffff><BR></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE>

</FONT></A></FONT></B><BR></TD></TR></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE id=table39 height=216 cellSpacing=1 cellPadding=0 width=190
border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=188
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r11.gif"
height=25>
<P align=center><FONT color=#ffffff><SPAN lang=en-us><B> Download - Tiện ích </B></SPAN></FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" width=188
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu14.gif"
height=100><B><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"><FONT
color=#f3f3f3> <SPAN lang=en-us><A
href="http://vuilam.123.st/t1384-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>WinRAR 4.01 + Crack</FONT><FONT
color=#669900></FONT></A></SPAN></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"><FONT
color=#f3f3f3> <FONT color=#000000><A
href="http://vuilam.123.st/t1381-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Phần Mềm Làm Nét Ảnh</FONT><FONT
color=#669900></FONT></A></SPAN></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"><FONT
color=#f3f3f3> <FONT color=#000000><A
href="http://vuilam.123.st/t1387-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Kaspersky Anti-Hacker 1.9.4.0 + Crack Vĩnh Viễn </FONT><FONT
color=#669900></FONT></A></FONT></A></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif">
<FONT color=#ffffff><FONT color=#000000><A
href="http://vuilam.123.st/t1378-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Paint .NET 3.5.8 | Chỉnh sửa ảnh miễn phí và chuyên nghiệp</FONT><FONT
color=#669900></FONT></A></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#ffffff><FONT
color=#f3f3f3><A href="http://vuilam.123.st/t1383-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>UltraProxy 1.3 (Soft Vào Facebook Khi Bị Chặn)</FONT><FONT
color=#669900></FONT></A></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#ffffff><A
href="http://vuilam.123.st/t1376-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>DeepFreeze.Standard.7.0.020.3172 + key </FONT><FONT
color=#669900></FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#ffffff><FONT
color=#669900><A
href="http://vuilam.123.st/t1375-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Time Stopper 3.12 </FONT><FONT
color=#669900></FONT></A></FONT><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"></FONT><FONT
color=#f3f3f3></FONT><FONT color=#ffffff><A
href="http://vuilam.123.st/t1343-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Avast! Internet Security 6.0.1367.0 + Crack 40 Year</FONT><FONT
color=#669900></FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"><A
href="http://vuilam.123.st/t565-topic" target=_blank>
<FONT color=#669900><FONT color=#f3f3f3>AVG Anti-Virus 2011 (Bản Quyền Full)
</FONT></FONT></A><BR><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/csm12.gif"></FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t1110-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3> </FONT><FONT
color=#669900><FONT color=#f3f3f3>Kaspersky Anti-Virus 2012 - Tiếng Việt
</FONT></FONT></A><FONT


color=#ffffff><BR></FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P> </P><br>
</TD></A><BR></TD>


<TD
style="FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: medium none; FONT-FAMILY: Tahoma"
vAlign=top align=middle width=411 height=455><FONT color=#595959><!-- Main Music --><!-- Music News --></FONT>
<P style="MARGIN-TOP: 5px">
<TABLE height=1034 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=606><!-- MSTableType="layout" -->
<tr>

<TD vAlign=top width="423">
<TABLE id=table35
style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px"
height=52 cellSpacing=1 cellPadding=0 width=410 border=0>
<TBODY
style="BORDER-RIGHT: #595959 1px solid; BORDER-TOP: #595959 1px solid; BORDER-LEFT: #595959 1px solid; BORDER-BOTTOM: #595959 1px solid">
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD
style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: medium none; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-BOTTOM: medium none; FONT-FAMILY: Tahoma"
vAlign=top width="98%" height=21>
<TABLE id=table478 width="102%" border=0>
<TBODY>

<thead> <TD align=middle width=421
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r10.gif"
bgColor=#ffffff height=22><SPAN lang=en-us><FONT
color=#ffffff><B>Menu Chính</B></FONT></SPAN></TD></TR>
<TD align=left background="" bgColor=#ffffff
height=60><IFRAME name=I1 marginWidth=1
marginHeight=1
src="http://hotro.dust.tv/h4-page"
frameBorder=0 width="100%" height=436 nosize
topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0"
bottommargin="0"></IFRAME></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT
color=#595959><!-- End Music News --></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE id=table40 height=229 cellSpacing=1 cellPadding=0
width=423 border=0>
<TBODY>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma"
bgColor=#ffffff>
<TD align=middle width=421
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r10.gif"
bgColor=#ffffff height=22><SPAN lang=en-us><FONT
color=#ffffff><B>Những ca khúc được yêu thích nhất</B></FONT></SPAN></TD></TR>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma"
align=middle width=421
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu13.gif"
height=203><FONT color=#000000>
<IFRAME
style="FILTER: chroma(color=#000D3F)" border=0 name=I2
src="http://hotro.dust.tv/h5-page"
frameBorder=0 width=409 height=524
></IFRAME></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" vAlign=top
align=middle width=183 height="1034">
<TABLE id=table25 height=128 cellSpacing=1 cellPadding=0
width=183 border=0>
<TBODY>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD width=177
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r11.gif"
height=23>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT
color=#ffffff><B>Video Chọn Lọc</B></FONT></SPAN></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" width=177
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu13.gif"
height=322>
<P align=left><B><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t763-topic" target=_blank><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>Dân Chơi Biểu Diễn Quá Đỉnh </FONT></A></FONT></B><BR><B><FONT
color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t764-topic"><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>Romeo và Juliet thời nay.!!!</FONT></A></FONT></B><BR><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><B><A
href="http://vuilam.123.st/t766-topic" target=_blank><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>Đua xe tại Hà Nội </FONT></A></B></FONT><BR></SPAN><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t767-topic" target=_blank><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>Bốc đầu xe đạp </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><FONT color=#ff5050>»
</FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t768-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Bốc đầu BMX
</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#008000><FONT color=#009933> </FONT></FONT><FONT
color=#009933><A href="http://vuilam.123.st/t769-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Dân chơi hà thành bốc đầu
</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><FONT
color=#009933><A href="http://vuilam.123.st/t771-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Bốc Đầu Tập Thể
</FONT></A></FONT></B><BR><B><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t813-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Bạch Công Khanh Hát Nhép Cháy Áo
</FONT></A></FONT></B><BR><SPAN lang=en-us><FONT
color=#009933><B><A
href="http://vuilam.123.st/t944-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>em là của anh - dore mon
</FONT></A></B></FONT><BR></SPAN><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t945-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>chỉ là ảo giác - doremon
</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><FONT color=#ff5050>»
</FONT><A href="http://vuilam.123.st/t868-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>clip hài game đột kích !
</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A href="http://vuilam.123.st/t869-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Dân Nghiện Đột Kích ( Hài )
</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t939-topic" target=_blank><FONT
color=#f3f3f3>Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì ( GalaCười ) </FONT></A><FONT
color=#f3f3f3>       
</FONT></FONT></SPAN><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t951-topic" target=_blank><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>lời nguyền - vân dung - công lý </FONT></A></FONT></B><BR><B><FONT
color=#009933><A href="http://vuilam.123.st/t527-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Hát Nhép Trú Mưa
</FONT></A></FONT></B><BR><SPAN lang=en-us><FONT
color=#009933><B><A href="http://vuilam.123.st/t524-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Hát Nhép Heartbreaker Cực Đỉnh
</FONT></A></B></FONT><BR></SPAN><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t636-topic" target=_blank><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>Hãy Cẩn Thận Với Con Gái </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><FONT color=#ff5050>»
</FONT><A href="http://vuilam.123.st/t746-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Thêm Một Lần Luyện </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A href="http://vuilam.123.st/t749-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Thiên Hạ Đệ Nhất Chém Gió </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><FONT
color=#009933><A href="http://vuilam.123.st/t867-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Xin Đừng Cấm Games Online Việt ( Hài )
</FONT></A></FONT></B><BR><B><FONT color=#ffffff><IMG
src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/muiten10.gif"
border=0></FONT><FONT color=#ffff00><SPAN lang=en-us><A
href="http://vuilam.123.st/f32-forum"
target=_blank>Click để xem tiếp</A></SPAN></FONT></B><BR></P>

<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD width=192
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r12.gif"
height=25>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT
color=#ffffff><B>Thủ Thuật</B></FONT></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" width=192
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu15.gif"
height=100><B><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t178-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Tăng Tốc IDM</FONT></A></FONT></B><BR><B><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t630-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Thủ thuật máy tính - Khắc phục lỗi PC </FONT></A></FONT></B><BR><SPAN lang=en-us><FONT
color=#009933><B><A
href="http://vuilam.123.st/t741-topic"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Thủ Thuật Hay Khi Phải Cài Đặt Lại Windows </FONT></A></B></FONT><BR></SPAN><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t1150-topic"><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>Tạo và khởi động hệ điều hành Mac OS X Lion 10.7 từ USB Flash Drive </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><FONT color=#ff5050>»
</FONT><A
href="http://vuilam.123.st/t743-topic"><FONT
color=#f3f3f3>10 Thủ Thuật Nhỏ Giúp Tăng Tốc Máy Tính Dễ Dàng </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A
href="http://vuilam.123.st/t744-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Bốn Thủ Thuật Giúp Tăng Tốc Máy Tính Của Bạn</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/t428-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Cài GPRS Miễn Phí </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A
href="http://vuilam.123.st/t426-topic"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Chống Bị Người Khác Nháy Máy Mình </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A
href="http://vuilam.123.st/t425-topic"><FONT
color=#f3f3f3>Chuyển Tiền Mobile</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><FONT
color=#009933> <A

<TD width=192
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/t_r10.gif"
height=25>
<P align=center><SPAN lang=en-us><FONT
color=#ffffff><B>Liên Kết</B></FONT></SPAN></P></TD></TR>
<TR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma">
<TD style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma" width=192
background="http://i43.servimg.com/u/f43/16/83/19/10/danhmu15.gif"
height=100><B><FONT color=#009933><A
href="Http://Sock.Dust.Tv/Forum"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Diễn Đàn Sock Dust</FONT></A></FONT></B><BR><B><FONT color=#009933><A
href="Http://Shareglobal.5forum.net"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Diễn Đàn Shareglobal</FONT></A></FONT></B><BR><SPAN lang=en-us><FONT
color=#009933><B><A
href=http://phongcachteen.vn"
target=_blank><FONT color=#ff5050>» </FONT><FONT
color=#f3f3f3>Diễn Đàn Phong Cách Teen</FONT></A></B></FONT><BR></SPAN><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><A
href="http://w11.zetaboards.com/hotroztb"><FONT
color=#ff5050>» </FONT><FONT color=#f3f3f3>Cộng Đồng ZTB</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#009933><FONT color=#ff5050>»
</FONT><A
href="http://vuilam.123.st/contact"><FONT
color=#f3f3f3>Đặt Link</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A
href="http://vuilam.123.st/contact"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Đặt Link</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#f3f3f3> </FONT><FONT color=#009933><A
href="http://vuilam.123.st/contact"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Đặt Link</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A
href="http://vuilam.123.st/contact"
target=_blank><FONT color=#f3f3f3>Đặt Link </FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><SPAN
lang=en-us><FONT color=#ff5050>»</FONT><FONT
color=#009933> <A
href="http://vuilam.123.st/contact"><FONT
color=#f3f3f3>Đặt Link</FONT></A></FONT></SPAN></B><BR><B><FONT
color=#009933> <A


</B><BR> </TD></TR></TD></TR></TBODY></TABLE>
</tr>
</tr>
</TABLE></P></TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-TOP: medium none" width=24></TD>
<TD width=16></TD>
<TD width=71></TD>
<TD width=628></TD>
<TD width=42></TD>
<TD width=0></TD>
<TD width=0 height=1></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TR>
<TD width="100%">
<TABLE class=footer cellSpacing=0 cellPadding=4 width=727>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle>
<CENTER>
<P><B><FONT face=Tahoma color=#595959 size=1>Designed & Developed by </FONT><SPAN lang=en-us><FONT color=#669900 size=1><A
href="http://szoom.4vn.in"><FONT
color=#ffff00>STO</FONT></A> -</FONT><FONT
face=Tahoma color=#669900 size=1> Entertainment</FONT><FONT
face=Tahoma color=#595959 size=1> 2012
</FONT></SPAN><FONT face=Tahoma color=#595959 size=1>
<BR></FONT>
<font color="#595959">Contact me : <u>
<a href="mailto:hotro_sockdust@yahoo.com" style="text-decoration: none">
<font color="#009933">hotro_sockdust@yahoo.com</font></a></u></font>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">Hosting by forumotion</a></span><br>
</font><font color="#FFFFFF"><div align='center'><a href='http://www.hit-counts.com'><img src='http://www.hit-counts.com/counter.php?t=15&digits=8&ic=0&cid=1003871' border='0' alt='free html visitor counters'></a><BR><a href='http://www.hit-counts.com'>hit counter</a></div></center></td></tr></table></td></tr>
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<!------ disable Select ------->
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
</head>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
// -->
</script>
<!------ /disable Select ------->

<script language=javascript>
<!--

//Disable right mouse click Script
//By Maximus (maximus@nsimail.com) w/ mods by DynamicDrive
//For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com

var message="Bạn không thể sao chép! Http://szoom.4vn.in";

///////////////////////////////////
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")

// -->
</script>
</DIV></BODY></HTML>


Demo: http://vuilam.123.st
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SockDustPRO
Member Avatar
Jr Admin

Á Àk, Ông Giám View Chộm Của Tui Hử, Chếm Chết Giờ ;))
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
SockDustPRO
Member Avatar
Jr Admin

Lưu Ý Cái Này Dị Ứng Với Theme Mặc Định ;))
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Death Note
Member Avatar


ớ ờ, có hàng mới có hàng mới :-*
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Admin
Member Avatar
Administrator

Death Note
Dec 31 2011, 11:06 AM
ớ ờ, có hàng mới có hàng mới :-*
tởm thế @-)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
anized
Thành Viên Cấp 0
đẹp quá =P~
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Tài Liệu · Next Topic »
Add Reply